Privacyverklaring

De website biobasedcrops.nl is in beheer bij Citaat, gevestigd aan Kastanjelaan 14, 6883 HZ Velp. Citaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Citaat
Kastanjelaan 14,
6883 HZ Velp
tel: 026-3020034

Anton Logemann is het aanspreekpunt voor bescherming van persoonsgegevens. Hij is per e-mail te bereiken via anton@citaat.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Citaat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Citaat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Citaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Citaat) tussen zit.

 

Programma’s met persoonsgegevens

Citaat maakt voor de website biobasedcrops.nl gebruik van:
– Gmail: e-mail,
– Google Analytics: analyseren van website-bezoek.

Deze programma’s zijn:
– geïnstalleerd op een pc die is beveiligd met een wachtwoord of
– alleen op te starten met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Citaat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– gewone persoonsgegevens (naam en e-mailadres): tot afronding van e-mailcorrespondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Citaat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Citaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Citaat gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Citaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Citaat maakt gebruik van Google Analytics om het website-verkeer te analyseren. Wij hebben dit programma zo ingesteld dat persoonlijke gegevens niet met Google worden uitgewisseld. Dit hebben we gedaan door:
– een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten;
– het laatste octet (laatste drie cijfers) van het IP-adres te maskeren;
– gegevens delen in dit programma uit te zetten;
– geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Citaat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@citaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Citaat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Citaat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@citaat.nl.